نمایندگی


حقیقی

حقوقی

نوع همکاری

مالکیت مستقل

مشارکت

قراردادی

واگذاری

نوع کسب کار

اداری

تجاری

مسکونی

شخصی